Luật doanh nghiệp

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

1. Chia doanh nghiệp: là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp bằng cách chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

2 Tách doanh nghiệp: là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Việc tách có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

3. Hợp nhất doanh nghiệp: là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

4. Sáp nhập doanh nghiệp: là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

5. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp hiện tại (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân) sang loại hình doanh nghiệp khác phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động.

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng và kết quả đánh giá thực trạng pháp lý của doanh nghiệp, Công ty luật ICC Việt Nam sẽ tư vấn cho Khách hàng tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

- Tư vấn lựa chọn hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phù hợp nhất với thực tế và yêu cầu của khách hàng.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có thể phát sinh khi thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp.

- Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết cho việc tổ chức lại doanh nghiệp.

- Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp sau tổ chức lại.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác để chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp được tổ chức lại và các doanh nghiệp sau tổ chức lại.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau tổ chức lại trong quá trình hoạt động.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com