Luật kinh doanh thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án

tranh chấp kinh doanh thương mại

Việc xác định đúng tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết loại tranh chấp này.

Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm:

“1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ theo quy định trên, tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong từng trường hợp được xác định như sau:

Thứ nhất, tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc Khoản 1 Điều 30 Bộ luật TTDS 2015 nếu có đủ 3 yếu tố:

- Phát sinh giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau.

- Các bên tranh chấp đều có mục đích lợi nhuận.

- Phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại.

Thứ hai, tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc Khoản 2, Khoản 3 hoặc Khoản 4 Điều 30 Bộ luật TTDS 2015 nếu phát sinh trong các lĩnh vực:

- Tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

- Tranh chấp liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Loại tranh chấp kinh doanh thương mại thứ hai này không bắt buộc một hoặc các bên phải có đăng ký kinh doanh. Đối với tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc Khoản 2 Điều 30 Bộ luật TTDS 2015 thì bắt buộc các bên tranh chấp đều phải có mục đích lợi nhuận, còn đối với tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc Khoản 3 và Khoản 4 Điều 30 Bộ luật TTDS 2015 thì không quy định bắt buộc vì khi tham gia giao dịch liên quan đến chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc tham gia vào các hoạt động của công ty thì mặc nhiên các bên đã hướng đến việc tìm kiếm lợi nhuận.

Thứ ba, tranh chấp kinh doanh thương mại được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì được coi là tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc Khoản 5 Điều 30 Bộ luật TTDS 2015.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com