Luật doanh nghiệp

Quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về cổ đông sáng lập

thay đổi cổ đông sáng lậpLuật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

So với quy định về cổ đông sáng lập theo Luật Doanh nghiệp 2005, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về vấn đề này có một số điểm khác biệt như sau:

Thứ nhất, phạm vi cổ đông sáng lập đã thu hẹp hơn. Theo đó, cổ đông sáng lập chỉ còn duy nhất đối tượng là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp. Người nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn được coi là cổ đông sáng lập nữa.

Thứ hai, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập cũng bị thu hẹp. Cụ thể, các hạn chế không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

Thứ ba, Cơ quan đăng ký kinh doanh không bị hạn chế thời hạn trong công tác quản lý thông tin của cổ đông sáng lập của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong khi đó, theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2005 về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com